Jojobe is een gecontracteerd zorgaanbieder voor WMO en Jeugdzorg binnen Maastricht Heuvelland (Gemeenten Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Vaals). Sinds 2008 biedt Jojobe individuele en groepsbegeleiding aan jongeren en jong‑volwassenen met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen. Tevens hebben wij ruime ervaring in het begeleiden van mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking (met ASS- of andere psychiatrische problematiek).

Onze begeleiding wordt door de gemeente vergoed (Zorg in Natura of PGB), echter kunnen ook jongeren en jong volwassenen bij ons terecht met een indicatie vanuit de WlZ (Wet langdurige Zorg). Na een verwijzing van de gemeente of een arts wordt er een vrijblijvend informatief gesprek aangegaan om elkaar nader te leren kennen en ervoor te zorgen dat de jongere en diens ouders een duidelijk beeld krijgen van ons als persoon, waarvoor wij staan en de mogelijkheden binnen ons aanbod. Na het bespreken van de hulpvraag kijken we welk aanbod van onze organisatie bij de jongere past en stellen we in gezamenlijkheid doelen op volgens de 1Gezin1Plan1Regisseur‑aanpak van de gemeente.

Wij streven ernaar om uiterlijk binnen 2 weken te starten met de begeleiding zodat er zo snel mogelijk een vertrouwensband tussen begeleider en jongere opgebouwd kan worden, om vervolgens aan de opgestelde doelen te kunnen werken.

Jody Stefanelli

06 129 764 99
j.stefanelli@jojobe.nl

Benoit Reiters

06 129 770 56
b.reiters@jojobe.nl

Bram Knibbeler

06 418 278 01
b.knibbeler@jojobe.nl

Voor algemene vragen kunt u mailen naar info@jojobe.nl

Ons kantooradres is
Molensingel 47
Kantoorruimte 1.6
6229PB Maastricht
Visie op zorg

Jojobe staat voor een gelijkwaardige manier van communiceren en begeleiden. Daarbij zijn we open, eerlijk en direct, benoemen we wat we zien en voelen en schuwen we soms confrontaties niet. Hierbij baseren wij ons op de Rogeriaanse benadering, hierbij staat echtheid, onvoorwaardelijke acceptatie en inlevingsvermogen voorop.

Missie

Jojobe draagt middels actieve zorg bij aan de ontwikkeling en zelfontplooiing van jongeren en jong volwassenen. Door de inzet van sport, spel, theater, boerderij en andere actieve werkvormen creëren wij leersituaties die gebruikt kunnen worden om de ontwikkeling te prikkelen en/of stimuleren zodat opgestelde doelen bereikt kunnen worden.

Groepen

Binnen Jojobe vinden we het belangrijk dat jongeren die hulpvragen m.b.t. ontwikkeling hebben in groepsverband begeleidt worden. Dit omdat ze zich als individu vaak anders voordoen of gedragen als in groepsverband. Het is belangrijk dat jongeren deelnemen aan groepsactiviteiten, omdat ze op deze manier handvatten aangereikt krijgen die ze kunnen toepassen in het dagelijkse leven. De aangereikte tools kunnen dan gelijk toegepast worden in de praktijk.

Sinds enkele jaren biedt Jojobe een aantal groepsactiviteiten aan. Op dit moment bestaat dit aanbod uit theater en spel & beweging. De groepen van Jojobe bieden een veilige en vertrouwde omgeving om je 'eigen ik' te ontwikkelen. Tijdens groepsactiviteiten wordt er o.a. gewerkt aan de volgende doelen: samenwerking, motorische vaardigheden ontwikkelen, vrije tijdsindeling, inlevingsvermogen, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden (assertiviteit).

De groepen worden geleid door een vakdocent, het inhoudelijke zorgproces wordt door een begeleider van Jojobe i.s.m. de vakdocent vormgegeven. Hierdoor is er zowel veel aandacht voor de vorm, de individuele hulpvraag alsook de groepsdynamiek.

Een van de speerpunten binnen onze begeleiding is dat wij een maximum van 4 jongeren op 1 begeleider hanteren. De leeftijd van de jongeren in de groepen varieert nogal (10-20 jaar), Jojobe bekijkt per individu of hij/zij past binnen de huidige groepssamenstelling. De kalenderleeftijd wilt niet altijd bepalen of iemand wel of niet bij een groep past. Dit zal ook in overleg met ouders en/of jongere besproken worden.

Theater

Bij het theater leren jongeren op het podium te improviseren, samen te werken, om te gaan met emoties, hoe ze kunnen en moeten handelen in (onverwachte) situaties en ook heel belangrijk zich te verplaatsen in een ander.

Feedback op elkaar geven is een vast onderdeel van het theater. We leren de jongeren hoe ze feedback moeten geven en ontvangen. Humor en plezier maken behoort natuurlijk ook tot onze doelstellingen.

Uitvoeringen vinden plaats zowel buitenshuis als op een vaste locatie. Iedere uitvoering wordt grotendeels door de jongeren zelf verzorgd. Daarnaast is er voor de jongeren genoeg ruimte voor eigen creaties en vrije improvisatie.

De jongeren werken samen met de begeleiders van Jojobe en een drama-docent aan een 'uitvoering'. De jongeren kunnen en mogen meedenken in de verhaallijn en op deze manier wordt het een stuk dat door jongeren gemaakt is. De drama- docent zal het proces bewaken en ervoor zorgen dat er een goed lopend verhaal uitrolt. De begeleider van Jojobe stuurt het inhoudelijke zorgproces. Zowel individueel als in de groep.

Spel & beweging

Bij spel en beweging leren jongeren door te doen. Zowel de motorische als sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod binnen diverse sport- en spelelementen. Door middel van samenwerking en individuele opdrachten wordt bijgedragen aan de persoonlijke groei van het individu. Een veilige en vertrouwde omgeving is daarbij belangrijk.

Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: balsporten, atletiek, verdedigingssporten en behendigheid. Daarnaast ondernemen wij sportieve activiteiten buiten zoals: wandelen, mountainbiken en kanoën.

De jongeren sporten samen met de begeleiders van Jojobe en een sport docent. Wij vinden het belangrijk dat activiteiten/sporten afgestemd zijn op de doelen van een deelnemer, daarom hebben de jongeren de mogelijkheid om mee te denken/beslissen in de spellen/activiteiten die gedaan worden tijdens dit sportieve zaterdagochtend. De sportdocent zal het proces bewaken en ervoor zorgen dat er een goede sportles wordt verzorgd. De begeleider van Jojobe stuurt het inhoudelijke proces, zowel individueel als in de groep.

Op het einde van de groepsactiviteit (spel & beweging) zal er een groepsgesprek plaatsvinden waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om de activiteit te bespreken en evalueren.

Wanneer

TheaterSpel & Beweging
Dinsdagavond van 19.00 - 21.00Zaterdagmorgen van 10.30 - 12.30
Harmoniezaal HeugemSporthal La Balleza

Vakantie-activiteiten

Tijdens schoolvakanties onderneemt Jojobe voor de jongeren verschillende activiteiten inspelend op hun interesses. Zo gaan we iedere zomer bijvoorbeeld zwemmen of bezoeken we een pretpark, maar ook culturele uitstapjes naar een museum of kasteel behoren tot de activiteiten.

Belangrijk is hierbij dat de jongeren iets doen wat ze leuk vinden, in gezamenlijkheid met de groep mogen ze dan ook besluiten wat ze graag zouden willen ondernemen. De begeleider van Jojobe draagt er zorg voor dat deze activiteiten passen in de begeleiding en creƫert leersituaties waarbij de jongeren gestimuleerd wordt om copingvaardigheden aan te leren om zodoende te werken aan ontwikkeltaken/doelen.

Individueel op maat

Wij bieden sinds 2008 professionele individuele begeleiding aan jongeren en jong volwassenen met hulpvragen op diverse ontwikkeltaken. Wij hebben o.a. ervaring in het begeleiden van verschillende vormen van ASS problematiek (autisme), aandachtsproblemen (ADHD, ADD), verstandelijke beperkingen en psychiatrische problematiek (borderline, straatvrees, schizofrenie, psychose etc).

Binnen onze begeleiding zien wij de klik tussen hulpverlener en jongere als essentieel bij het opbouwen van een vertrouwensband. Vanuit deze vertrouwensband werken wij binnen de individuele begeleiding aan vooraf gestelde doelen die ieder kwartaal met de jongere en zijn/haar ouders geëvalueerd worden.

Doelen waaraan wij werken en de afgelopen jaren veel ervaring in hebben opgedaan:

 • bevorderen van zelfredzaamheid
 • leren uiten van gedachten en gevoelens
 • leren aangaan van contacten en deze onderhouden en behouden
 • invulling van vrije tijd
 • zelfstandig reizen (fiets, openbaar vervoer)
 • omgaan met financien en het voeren van een eigen administratie
 • zelfverzorging
 • leren plannen en structureren/organiseren (school, werk)
 • jongeren leren om te gaan met hun psychisch functioneren
 • voorkomen dat jongeren in een sociaal isolement terecht komen
 • ondersteunen van de ouders (ouders ruimte geven en tevens begeleiden met de problematiek)
 • begeleiding en ondersteuning bieden aan scholen en werkgevers (systeembegeleiding)